Translators guides

Posted by Slava on
Wed, 11.09.2013
בכדאי לקבל את התשלום במועד המבוקש יש לעקוב אחר השלבים המפורטים למטה:  בקשה להמרת קרדיטים לכסף (בקשת תשלום) מעמוד הבקרה (control panel) יש לעבור לעמוד הבקשה לתשלום בעמוד בקשת התשלום יש...